Осигуряваща измерване, натрупване и оповестяване на данни в собствен частен облак.
Достъпът до системата и данните може да бъде реализиран през защитен канал или през публичен уеб сайт.
НКИТЕС е нестопанска организация, работеща в частна полза. Доброволно сдружение от дружества и експерти, които желаят да работят заедно за изграждането и развитието на интелигентни системи в транспорта, енергетиката и административното управление.
Проектът ASPires разработва нов модел на информационна система за ранно откриване, наблюдение и прогнозиране на горските пожари в области от особена важност, осигуряващ висока точност на оценката за опасност от пожар.
XVI–та конференция "Предизвикателства във висшето образование и научните изследвания през XXI век" срещна в Созопол изследователи и професионалисти от цял свят. В рамките на конференцията бе представен и проекта ASPires на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“.