Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания през 21 век са многобройни и ресурсоемки. - Човешкото познание непрестанно расте и се разширява. Прилаганите знания и технологии стават все по-бързо променящи се и все по-сложни. С това непрестанно нараства и нуждата от високи професионални умения и компетентности. Образованието, в частност висшето образование, става все по-критично важно както за отделният човек и бизнес, така и си за човечеството като цяло.

Целта на конференцията е да предостави възможност за обмен на информация и идеи за развитието на висшето образование и научните постижения, както и за стимулиране на лични контакти и съвместна работа.

Ползите: 

  • Сътрудничество и насърчаване на иновациите.
  • Обмяна на технологии за икономическо развитие и растеж.
  • Подобряване на цялостното благосъстояние на всички граждани.

Според подробен анализ на Евростат „все повече работодатели търсят персонал с необходимите способности да управлява сложна информация, да мисли самостоятелно, да проявява творчество, да използва ресурсите по умен и ефективен начин, както и да общува ефективно.“ (Пълният текст на анализа можете да прочете тук.)

Факултетът за английско инженерно обучение на ТУ-София
Основан през 1992 година. Обучава студенти по широкопрофилната специалност "Индустриално инженерство".
Обучението се провежда на английски език и се води по учебен план и учебни програми, които в голяма степен покриват съдържанието на специалността и специализациите към нея в Университета Брюнел, Великобритания и Университетския колеж в Дъблин, Ирландия. В учебния процес участват изявени преподаватели от почти всички факултети на ТУ-София, като повечето от тях са специализирали чрез съвместни проекти в задгранични университети. Обучението завършва с разработка и защита на дипломен проект на английски език.  

XVI–та конференция "Предизвикателства във висшето образование и научните изследвания през XXI век" срещна учени и експерти от България, Европа, Колумбия, Мароко и Тринидад.

Конференцията по традиция се проведе в гостоприемната база Лазур на Технически университет – София в град Созопол, в топлите дни от 29 май до 1 юни 2018 г.

Проф. д-р инж. Иван Кралов, Зам.-ректор - научна и приложна дейност на „Технически университет – София“, откри научната среща с позитивните думи, че тази конференция е уникална по това, че по традиция събира широк спектър учени и експерти, от различни поколения, за да обсъдят проекти и идеи в различни области на човешкото познание. Друга позитивна отличителна черта на конференция е участието на множество млади учени от България и други региони по света.

В рамките на конференцията бе представен и проекта ASPires на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“. Проектът бе представен с доклад "Концептуален модел на стационарна система за наблюдение на ранното предупреждение за горски пожари - ASPires-GEO", представен от доц. Д-р Радослав Делийски, преподавател в Индустриален факултет по английски език на Техническия университет.

Докладът получи специално внимание по време на пленарната сесия.
Текстът на докладът предстои да бъде публикуван в конферентна книга на научния форум.