„Национален клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС) е нестопанска организация, работеща в частна полза. Доброволно сдружение от дружества и експерти, които желаят да работят заедно за изграждането и развитието на интелигентни системи в транспорта, енергетиката и административното управление.

Към днешна дата НКИТЕС обединява 12 български компании и 3 физически лица работещи за изграждането на предприемаческа платформа за постигане на по-висока ефективност от финансовите и човешки ресурси, с които разполагат. Обединени заедно членовете клъстъра със своя финансовия и човешки капацитет могат да проектират, изграждат и въвеждат в експлоатация мега системи за нуждите на големия бизнес и държавното електронно управление.

От февруари 2017 г. НКИТЕС е успешно категоризиран от Министерството на икономиката, Агенция за малки и средни предприятия като „Развиващ се клъстър“.

  • Постоянни инициативни съвети към НКИТЕС по теми:
  • Интелигентни транспортни системи
  • Интелигентни енергийни системи
  • Системен инженеринг
  • Проектно управление

Инициативни съвети представляват експертни тематични срещи, които регулярно събират около една маса специалистите на компаниите. Това дава възможност за изграждане на високо ефективни работни консорциуми за решаване на конкретни задачи.

Изгражданите в рамките на клъстъра консорциуми осигуряват по-широки възможности и комфортни условия при участие в частни и държавни тържни процедури. Референтен пример в това направление е участието в международен консорциум, който изгражда информационно-технологичен модел на Система за ранно предизвистяване при горски пожари, финансиран от Европейската комисия и консорциума.

Повече за информация за дейността на „Национален клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи“ и членуващите в него компании може да намерите на адрес:
https://www.cluster-ites.org

ИНТЕПРО е съучредител и активен участник в "Национален клъстeр за интелигентни транспортни и енергийни системи".
Сдружението си поставя за цел разработката на научни и практически проекти в областта на интелигентните системи и технологии за управление.


„Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС)
е доброволно сдружение от дружества и физически лица създадено през 2014 година.

Задачи и дейност

Да постига по-ефективно концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността и да се разширява спектъра от ресурси на всеки отделен участник.

Да развива научни и практически проекти в областта на Интелигентните системи за управление.

Да участва активно при изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката.


НКИТЕС е организиран на технологично пазарен и географски принцип. Той обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура.

НКИТЕС в тясно сътрудничество с научни, обучаващи, инженерингови организации, както и представителни организации на бизнеса, развива и прилага иновативни решения, наложили се в европейската инфраструктура.

„От февруари 2017 Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи е успешно категоризиран от Министерство на икомиката, Агенция за малки и средни предприятия в категорията "Развиващ се клъстер".

Метеорологична измервателна система и база данни
Осигурява измерване, натрупване и оповестяване на данни в собствен частен облак.

 

Изложение Smart Cities, Интер Експо Център - София, 16-18 април 2019
ИНТЕПРО и „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС)

Изложение Smart Cities, Интер Експо Център - София, 27-29 март 2018
ИНТЕПРО и „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС)