Responsive Image

XVI–та конференция "Предизвикателства във висшето образование и научните изследвания през XXI век" срещна учени и експерти от България, Европа, Колумбия, Мароко и Тринидад.

Конференцията по традиция се проведе в гостоприемната база Лазур на Технически университет – София в град Созопол, в топлите дни от 29 май до 1 юни 2018 г.

Проф. д-р инж. Иван Кралов, Зам.-ректор - научна и приложна дейност на „Технически университет – София“, откри научната среща с позитивните думи, че тази конференция е уникална по това, че по традиция събира широк спектър учени и експерти, от различни поколения, за да обсъдят проекти и идеи в различни области на човешкото познание. Друга позитивна отличителна черта на конференция е участието на множество млади учени от България и други региони по света.

В рамките на конференцията бе представен и проекта ASPires на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“. Проектът бе представен с доклад "Концептуален модел на стационарна система за наблюдение на ранното предупреждение за горски пожари - ASPires-GEO", представен от доц. Д-р Радослав Делийски, преподавател в Индустриален факултет по английски език на Техническия университет.

Докладът получи специално внимание по време на пленарната сесия.
Текстът на докладът предстои да бъде публикуван в конферентна книга на научния форум.

Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания през 21 век са многобройни и ресурсоемки. - Човешкото познание непрестанно расте и се разширява. Прилаганите знания и технологии стават все по-бързо променящи се и все по-сложни. С това непрестанно нараства и нуждата от високи професионални умения и компетентности. Образованието, в частност висшето образование, става все по-критично важно както за отделният човек и бизнес, така и си за човечеството като цяло.

Целта на конференцията е да предостави възможност за обмен на информация и идеи за развитието на висшето образование и научните постижения, както и за стимулиране на лични контакти и съвместна работа.

Ползите: 

  • Сътрудничество и насърчаване на иновациите.
  • Обмяна на технологии за икономическо развитие и растеж.
  • Подобряване на цялостното благосъстояние на всички граждани.

Според подробен анализ на Евростат „все повече работодатели търсят персонал с необходимите способности да управлява сложна информация, да мисли самостоятелно, да проявява творчество, да използва ресурсите по умен и ефективен начин, както и да общува ефективно.“ (Пълният текст на анализа можете да прочете тук.)

Факултетът за английско инженерно обучение на ТУ-София
Основан през 1992 година. Обучава студенти по широкопрофилната специалност "Индустриално инженерство".
Обучението се провежда на английски език и се води по учебен план и учебни програми, които в голяма степен покриват съдържанието на специалността и специализациите към нея в Университета Брюнел, Великобритания и Университетския колеж в Дъблин, Ирландия. В учебния процес участват изявени преподаватели от почти всички факултети на ТУ-София, като повечето от тях са специализирали чрез съвместни проекти в задгранични университети. Обучението завършва с разработка и защита на дипломен проект на английски език.  

Fabasoft eGov-Suitе
Гъвкаво решение за съвременна бизнес и публична администрация, плод на тридесет години опит в разработката на софтуер за управление на документи и електронно правителство

Решение, което улеснява мобилната работа, ускорява сътрудничеството и облекчава протичането на бизнес процесите. Технологична система, която защитава данните, информацията и знанията на организацията. Ограничава излишния печат на работни текстове и документи, с което спестява значителни средства и способства за опазването на природата.

eGov-Suite - гъвкава информационна система
Надеждно решение за множество приложни задачи.

  • Облекчава дигитализирането на данните и защитава ресурсите на организацията.
  • Способства по-ефективното управление на информацията.
  • Изгражда удобна и надеждна среда за мобилна работа и сътрудничество.
  • Ускорява работата и разширява възможностите за управление на бизнес процесите.
  • Съхранява знанията на организацията и способства активното им използване.
  • Осигурява единна многоезична работна среда
  • Разполага с инструменти за прецизно семантично търсене в големи масиви от данни.

Компанията Fabasoft
Създадена в Австрия през 1988 година с цел разработка на софтуер за гъвкаво управление на документи в защитена информационна среда.

Изложение Smart CitiesИНТЕПРО на Smart Cities
27-29 март 2018, София, Интер Експо и Конгресен Център

Почерпете от нашия двадесет годишен опит и експертиза в работата с интелигентни информационни системи:

Сигурност на информацията
Контрол на достъпа, Управление на идентичности, Защита и резервиране на данни и системи, Мрежова сигурност, Контрол и защита на крайни устройства, Двуфакторно удостоверяване, Събиране, съхраняване, анализ и управление на събития, Обработка на лични данни (GDPR).

Съвместна работа
Електронна поща и групова работа, Управление на документи, Уеб сайтове и портали, Файлови услуги и мобилен достъп.

Консултантска дейност
Бизнес и технологичен анализ, Проектиране на ИТ инфраструктура, Виртуализация и оптимизация, Линукс технологии.

Щанд A5 Зала 5

ИНТЕПРО проектира и изгради нов Единен електронен портал на Столична община

В рамките на проект „Единен електронен портал на Столична община“ екипът на компанията, в плодотворно сътрудничество с експертите на Столична община, изгради повече от 600 уеб страници подредени в свързана система от шест уеб сайта.

Общ облик на портал www.sofia.bg , към май 2017 година:

Изградената система включва порталът www.sofia.bg и тематичните сайтове:

Обновеният портал www.sofia.bg е достъпен за всички граждани и гости на Столична община от април 2017 година до днес.

През първите четири месеца на 2020 година,
фирма ИНТЕПРО активно сътрудничи и участва в обновяване облика на интернет портала на Столична община.

Общ облик на порталът на Столична община, към май 2020 година:

Проект „Разширени системи за ранно откриване и предотвратяване на горски пожари“

Целта на проекта е да се разработи ново поколение система за ранно откриване на горски пожари, която да събира, натрупва и обработва данни в интегрирана информационна система, за предотвратяване и управление на кризи, чрез използване на сензорни мрежи и мобилни технологии (дронове).

Използването на безпилотни самолети и нови технологии ще позволи да се наблюдават много по-големи площи, което ще повиши значително процентът на ранно откриване на горски пожари в защитените площи.

Освен това, в хода на проекта, ще се изчисли вероятността за възникване на горските пожари в наблюдаваните области, което ще се разшири възможностите на съществуващата европейска система за предотвратяване на кризи.

Съществуващите система за мониторинг на горските пожари имат недостатъка на сравнително нисък процент на откриване на горски пожари (между 23,5% - 30%). По наше мнение основната причина за това е, че съществуващите стационарни системи не могат да се обхванат и наблюдават всички защитени и отдалечени области, и особено тези, при който се наблюдава най-голям риск от пожари.

Разработваната система, на базата на мобилни устройства (дрони), ще може да реши този проблем.


„Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС)
е доброволно сдружение от дружества и физически лица създадено през 2014 година.

Задачи и дейност

Да постига по-ефективно концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността и да се разширява спектъра от ресурси на всеки отделен участник.

Да развива научни и практически проекти в областта на Интелигентните системи за управление.

Да участва активно при изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката.


НКИТЕС е организиран на технологично пазарен и географски принцип. Той обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура.

НКИТЕС в тясно сътрудничество с научни, обучаващи, инженерингови организации, както и представителни организации на бизнеса, развива и прилага иновативни решения, наложили се в европейската инфраструктура.

„От февруари 2017 Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи е успешно категоризиран от Министерство на икомиката, Агенция за малки и средни предприятия в категорията "Развиващ се клъстер".

— 7 Елементи на страница
Показване на 8 - 14 от 25 резултата.