Внедрен ISO 9001:2015

ISO 9001 Quality Management Certificate

ISO 9001:2015 (БДС EN ISO 9001:2008) - Система за управление на качеството

ISO 9001 е международен стандарт, поставящ система от изисквания към прилагащата го организация да предоставя непрекъснато продукт/услуга, с постоянно високо качество. Да удовлетворява клиентските договори и държавните нормативни изисквания и да се стреми към непрекъснато усъвършенстване на предлаганите технологии.

Прилагането на стандарт ISO 9001:2015 изисква и подпомага:

  • компетентността, осъзнато обучение на хората, работещи в организацията;
  • изграждането на взаимноизгодни отношения с клиентите и доставчиците;
  • технологичния подход към предлаганите продукти и услуги;
  • системния подход за управление;
  • устойчивото развитие и напредък.

Системата за управление на ИНТЕПРО Солюшънс ООД е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001 за първи път през 2010 г.  През декември 2013 г. и февруари 2016 фирмата се ресертифицира по стандарта за нови 3 години.РАБОТА – ЗНАНИЯ – РАЗВИТИЕ – НАПРЕДЪК!
Днес и утре – постоянно високото качество на доставените решения и услуги.