Внедрен ISO 27001:2013

ISO 27001:2013 „Система за управление на сигурността на информацията".

Международният стандарт ISO 27001 поставя изисквания към системите за управление на сигурността на информацията (ISMS - Information security management systems).

Въвеждането на стандарта с изискваните от него практики изграждат системен подход за управление на важната за компанията информация (фирмено ноу-хау, лични данни и всяка друга информация, свързана със собствеността на клиента) по начин, който гарантира запазването на нейната сигурност.

Въведените с ISO 27001 практики за нуждите и целите на информационната сигурност подпомагат:

  • ефективно управление на информационния риск, с минимум средства и ресурси;
  • правилното изпълняване на законодателството и държавните регулаторни изисквания;
  • предоставянето на полезна и точна информация за информационната сигурност на клиентите;
  • прилагането на системен подход в управлението на информационната сигурност.

Внедряването на ISO 27001:2013 "Система за управление на сигурността на информацията" удостоверява възможността на организацията да осигурява информационната сигурност и непрекъсваем обмен на информация с партньори и клиенти в случаи на извънредни ситуации и кризи.

Системата за управление на ИНТЕПРО Солюшънс ООД е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 27001 за срок от три години, за първи път през януари 2013 г. Фирмата се ресертифицира по стандарта за нови 3 години през февруари 2016 г.РАБОТА – ЗНАНИЯ – РАЗВИТИЕ – НАПРЕДЪК!
Днес и утре – постоянно високото качество на доставените решения и услуги.